Ikääntyneet ansaitsevat hyvää ravitsemushoitoa

11.02.2019

Viime viikkoina on keskusteltu paljon vanhustenhoidosta Suomessa ja sen tasosta erityisesti yksityisellä puolella. Alimitoitettu hoitajien määrä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi huonoa panostusta vanhusten ruokailuun. Hoitohenkilökunnalla ei ole aikaa tukea ikääntyneen syömistä ja jopa ruoan määrästä on saatettu karsia. Energiamäärältään riittämätön syöminen näkyy pian vanhusten painossa ja voinnissa: iso osa uutisoitujen palvelutalojen asukkaista onkin ollut aliravittuja. Aliravitsemuksen kohdalla on puhuttu hoitajista ja kokeista, mutta laillistettujen ravitsemusterapeuttien rooli ikääntyneiden ravitsemushoidossa on unohtunut kokonaan. Ravitsemusterapeutit ovat koulutettuja terveydenhuollonammattilaisia, jotka osaavat laatia yksilöllisen ravitsemushoitosuunnitelman yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Meitä ravitsemusterapeutteja on tärkeää hyödyntää ikääntyneiden ravitsemushoidossa.

Ravitsemushoitosuositukset hyvä perusta hoidolle

Hyvä ravitsemushoito on tärkeä osa ikääntyneiden kokonaishoitoa. Ikääntyneille on annettu omat ravitsemushoitosuositukset sekä ravitsemussuositukset, jotka ikääntyneiden parissa työskentelevien aina johtoportaasta lähtien, olisi hyvä tuntea. Vastuu näiden toimeenpanosta on kaikilla ikääntyneiden parissa työskentelevillä. Esimerkiksi johto vastaa riittävistä resursseista, hoitohenkilökunta ravitsemushoidon käytännön toteutuksesta, vajaaravitsemusriskin seulonnasta ja ruoan jakelusta. Ravitsemusterapeutit puolestaan arvioivat esimerkiksi ikääntyneiden ravitsemustilaa, suunnittelevat ravitsemushoitoa ja seurantaa sekä antavat ravitsemusohjausta ja -koulutusta.

Yhteistyö kaiken a ja o

Yhteistyö ja hyvä viestintä eri tahojen kanssa on oleellista hyvässä ravitsemushoidossa. Jokaisessa hoitolaitoksessa tulisi suositusten mukaan olla ravitsemustyöryhmä. Nämä ovat moniammatillisia yhteistyöryhmiä, joissa käsitellään yksikön asiakkaiden ravitsemushoitoon liittyviä asioita, seurataan suosituksen mukaista ruokailun toteutumista ja sen perusteella kehitetään ravitsemushoitoa. Käytännössä tämä toteutuu valitettavan harvoissa hoitolaitoksissa.

Hyvä ravitsemustila tuo hyvinvointia – ja säästää rahaa

Ikääntyneiden hyvä ravitsemustila ei ole vähäpitoinen asia, sillä se vaikuttaa henkilön elämään kokonaisvaltaisesti. Se ylläpitää ikääntyneen terveyttä, toimintakykyä sekä elämänlaatua. Hyvä ravitsemustila nopeuttaa sairauksista ja leikkauksista toipumista, mikä vähentää myös hoitajien työtä ja työn kuormittavuutta. Se mahdollistaa myös ikääntyneen kotona asumisen pidempään. Rajallisten resurssien kanssa painiessa on tärkeää muistaa, että hyvä ravitsemustila pienentää oleellisesti myös terveydenhuollon kustannuksia. Tämän viimeistään pitäisi kiinnostaa myös päättäjiä ja terveydenhuollon johtajia. Ruokailu tulee nähdä osana kuntoutusta ja toimintakyvyn ylläpitoa, ei vain pakollisena pahana.

Vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito

Vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito on keskeinen osa ikääntyneen ravitsemushoitoa. Jokaisen potilaan vajaaravitsemuksen riski tulisi seuloa ensimmäisten hoitopäivien aikana. Hyvällä vajaaravitsemuksen seulonnalla tilan etenemistä voidaan ehkäistä, mikä on helpompaa kuin vajaaravitsemuksen hoito. Vanhainkodeissa ja sairaaloissa olevat ikääntyneet ovat suurimmassa virheravitsemuksen riskissä. Toisaalta, ne ovat myös paikkoja, joissa olisi erittäin helppoa puuttua virheravitsemukseen ja hoitaa sitä.

Toimenpiteen määräytyvät vajaaravitsemuksen tason mukaan. Säännöllinen painonseuranta, toistuva vajaaravitsemuksen riskin seulonta, ruoankäytön seuranta ja energian tarpeen arviointi ovat oleellinen osa ravitsemushoitoa ja sen seurantaa. Painonseuranta ja säännölliset punnitukset ovat helppo tapa seurata muutoksia vanhusten ravitsemustilassa. Tärkeintä ei ole niinkään paino, vaan painonmuutokset.

Ravitsemushoito on osa ikääntyneen hoidon laatua

Kunnilla on vastuu vanhustenhoidon järjestämisestä. Palveluntuotto voidaan kilpailuttaa. Kilpailutustilanteissa alhaisin hinta on usein tärkein valintakriteeri palveluntuottajaksi, laadusta piittaamatta. Viime aikaisten uutisten mukaan ikääntyneiden hoidon laadun arviointi esimerkiksi kilpailutusilanteissa on kuntien mukaan vaikeaa ja jopa mahdotonta. Ravitsemushoito on osa potilaan hoitoa ja sitä voidaan mitata. Yksi mittari on esimerkiksi vajaaravitsemusriskin seulonta. Tämän pohjalta voidaan ikääntyneelle asiakkaalle tehdä yksilöllinen ravitsemushoidon suunnittelu, toteuttaa sitä ja seurata sen toteutumista esimerkiksi yllä mainituilla menetelmillä. Vajaaravitsemuksen riskiseulontaa voitaisi siis hyödyntää laatukriteerinä ikääntyneiden hyvässä hoidossa. Hoidon laatukriteerejä kyllä löytyy, jos laatuun vain halutaan panostaa.  

Nutrinetin ravitsemusasiantuntijat ovat alan asiantuntijoita ja kouluttavat hoitohenkilökuntaa sekä muita ammattilaisia ikääntyneiden ravitsemushoidon ja hoidon laadun suhteen. Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja toteutamme sinulle sopivan koulutuksen tai ravitsemusterapiapalevelun. Hyvä vanhustenhoito ei ole mahdollista ilman hyvää ravitsemushoitoa.