IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA- JA RAVITSEMISPALVELUJEN TUOTTAJILLE SUUNNATUT PALVELUT

KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Haluatteko tarjota asiakkaillenne entistä parempaa hoitoa ylläpitämään heidän toimintakykyä ja elämänlaatua? Tarvitseeko henkilökuntanne lisää osaamista potilaiden ravitsemustilan arviointiin ja seurantaan? Hyvä ravitsemusosaaminen on keskeinen osa ikääntyneiden laadukasta hoitotyötä ja asiakaspalvelua. Se on merkittävä kilpailuvaltti. Nutrinet toteuttaa korkealaatuista ammatillista täydennyskoulutusta ja kehittämispalveluja sosiaali- ja terveysalan sekä ravitsemispalvelualan ammattilaisille, jotka työskentelevät ikääntyneiden parissa.

Koulutuksen tuomat edut:

  • Hoivapalvelunne mielletään laadukkaaksi kokonaisuudeksi, joka huomioi kaikki hyvinvoinnin osa-alueet, myös hyvän ravitsemuksen.
  • Teillä osataan tunnistaa vajaaravittu asiakas ja arvioida asiakkaiden ravitsemustilaa säännöllisesti sekä osataan ehkäistä ja hoitaa vajaaravitsemusta.
  • Asiakkaiden ravitsemustilan paraneminen lisää heidän toimintakykyään ja elämänlaatua helpottaen siten hoitohenkilökunnan työtaakkaa. Samalla asiakastyytyväisyys ja henkilökunnan työtyytyväisyys paranevat.
  • Teillä valmistetaan ja tarjotaan laadukasta ja iäkkäille sopivaa suositusten mukaista ruokaa huomioiden yksilölliset tarpeet ja erityisruokavaliot. Hyvän ravitsemustilan turvaamisella saadaan vuosittaisia säästöjä hoitokuluissa.

RAVITSEMUSOHJAUS JA –TERAPIA

Meiltä saatte myös laillistetun ravitsemusterapeutin antamaa ravitsemusohjausta asiakkaillenne ja heidän omaisilleen. Ohjaus voidaan toteuttaa ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaan luona ja kotihoidossa kotikäyntinä.

Vajaaravitsemuksen lisäkustannukset vuodessa yli 65-vuotiailla ovat 1327 euroa/hlö ja yhteensä 160 milj.euroa (120 000 x 1327 e/hlö) (Elia ym. The cost of disease-related malnutrition in the UK and economic considerations for the use oforal nutritional supplements (ONS) in adults, 2005)

OTA YHTEYTTÄ

PALVELUESIMERKKI: Hoivakodin henkilökunnan koulutus ravitsemustilan arviointiin ja hyvään ravitsemushoitoon

Hoivapalveluyritys haluaa parantaa hoitohenkilökuntansa ravitsemusosaamista ja seuloa pitkäaikaisista asukkaista ne, joiden ravitsemukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Järjestämme kaksi koulutusta henkilökunnalle sekä henkilökunnan kanssa toteutetun pitkäaikaisasukkaiden ravitsemustilan arvioinnin. Henkilökunnan koulutuksessa käsitellään iäkkäiden ravitsemuksen erityispiirteitä, vajaaravitsemuksen tunnistamista ja hoitoa sekä tutustutaan käytännön kautta MNA-testin käyttöön. Henkilökunta tekee koulutuksen jälkeen asukkaiden ravitsemustilan kartoituksen MNA-testillä, jonka jälkeen Nutrinetin ravitsemusasiantuntija tekee tarkemman henkilökohtaisen ravitsemussuunnitelman asukkaille, joille se seulontatestin mukaan on tarpeellinen. Toinen koulutus pidetään MNA-seulontojen jälkeen. Koulutuksessa perehdytään asiakkaidenne ravitsemustilaan MNA-testien tulosten perusteella sekä heidän mahdollisiin ravitsemuksellisiin haasteisiin, suunnitellaan toimenpiteet ja seuranta vajaaravitsemuksen hoitamiseksi. Lisäksi käsitellään ikääntyneiden keskeiset erityisruokavaliot.